google-site-verification: google2c0e6b3fb763a11e.html'

Sygedagpenge som selvstændig

Sygedagpenge som selvstændig

Er uheldet ude og du bliver syg som selvstændig, så kan du søge om sygedagpenge, hvis du er forsikret.

Hvornår kan jeg få sygedagpenge?

Mange selvstændige arbejder ikke med sygedage, men det kan altså blive en dyr fornøjelse, hvis du pludselig er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom eller skader. Derfor kan det være en rigtig gode ide at tegne en sygedagpengeforsikring. For at kunne modtage sygedagpenge kræver det som udgangspunkt, at du bor i Danmark og betaler skat af din indtægt i Danmark.

Der kan dog være undtagelser, hvis du f.eks. bor i et andet EU-land eller flytter inden for EU eller til et land, som Danmark har indgået en særskilt aftale med.

Hertil er det desuden en betingelse, at:

  • Du inden for de seneste 12 måneder har drevet selvstændig virksomhed i mindst seks måneder i væsentligt omfang. Heraf den seneste måned før fraværet.
  • Virksomheden skal være udøvet i mindst halvdelen af en normal overenskomstmæssig ugentlig arbejdstid. Dette vil sige mindst 18,5 time.

Såfremt du har drevet virksomheden i mindre end seks måneder, medregner man som udgangspunkt perioder med forudgående beskæftigelse som lønmodtager. Du har som dansk statsborger ret til sygedagpenge fra kommunen efter to ugers sygdom. Såfremt du har tegnet en frivillig forsikring, kan du have ret til sygedagpenge allerede fra første eller tredje sygefraværsdag.

Uanset om du som selvstændig har tegnet forsikring, der sikrer dig sygedagpenge tidligere eller ej, så skal du anmelde dit sygefravær til NemRefusion. For at dette kan lade sig gøre, skal du som selvstændig være oprettet som bruger af NemRefusion og have en medarbejdersignatur.

Opret bruger hos NemRefusion her

Sikring af sygedagpenge tidligere

Som beskrevet kan du tegne en forsikring, der gør det muligt at modtage sygedagpenge tidligere end efter to ugers sygdom. Det er i denne forbindelse vigtigt at pointere, at en betingelse for optagelse i ordningen er, at du har indtægt i den virksomhed du driver.

Når du skal vælge sygedagpengeforsikring, kan du vælge mellem at sikre dig sygedagpenge fra tredje fraværsdag eller fra første fraværsdag. Du skal hertil også beslutte hvorvidt du ønsker at være dækket til minimumsydelse eller maksimumsydelse. Forsikringen skal tegnes hos Udbetaling Danmark.

Tegn sygedagpengeforsikring her

Hvor længe kan jeg få sygedagpenge?  

Du kan som hovedregel højst få sygedagpenge i 22 uger inden for en 9 måneders periode. Inden den periode er udløbet, foretager kommunen en revurdering af din situation for at vurdere en eventuel forlængelse af din sygedagpengeperiode. Perioden kan forlænges, såfremt en af nedenstående betingelser er opfyldt:

  • Hvis det synes sandsynligt, at der kan iværksættes en proces, der gør det muligt for dig at vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked på normale vilkår.
  • Hvis det anses som nødvendigt at gennemføre en form for virksomhedspraktik for at klarlægge din arbejdsevne, og det forventes at kunne ske inden for 69 uger.
  • Hvis du er under eller venter på lægebehandling, og der foreligger en lægelig vurdering med en sikker forventning om, at du vil kunne genoptage ordinær beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet.
  • Din pågældende kommune har vurderet, at din specifikke sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på at afklare, om du eventuelt er berettiget til førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb.
  • En læge har vurderet, at du har en livstruende, alvorlig sygdom.
  • Der er modtaget en ansøgning om førtidspension efter § 17, stk.2, i lov om social pension. En forlængelse er direkte betinget af, at pensionssagen er påbegyndt, inden din ret til sygedagpenge ophører.

Fakta om sygedagpenge 

Beskæftigelseskrav

Som selvstændig erhvervsdrivende har du mulighed for at få sygedagpenge fra kommunen efter 2 ugers sygdom, når visse beskæftigelseskrav er opfyldt

Forsikring

Du kan tegne en forsikring, der giver dig ret til sygedagpenge efter første eller tredje fraværsdag.

Krav til kommunen

Hvis du er sygemeldt i længere tid skal kommunen følge op på din situation og støtte dig i at komme tilbage til arbejdet i din virksomhed eller på anden måde fastholde dig på arbejdsmarkedet

Krav til dig

Du har pligt til at medvirke i kommunens opfølgning og følge kommunens anvisninger om eksempelvis undersøgelser eller genoptræning