Opret

Holdingselskab

De mest åbenlyse og attraktive grunde til at oprette et holdingselskab, er muligheden for at minimere risikoen for tab og sikre skattemæssige fordele. Holdingkonstruktionen giver dig mulighed for at have et moderselskab som pengetank, som skattefrit kan modtage udbyttet fra dit datterselskab, hvor sidstnævnte driver den aktive drift af virksomheden. Mange er af den fejlagtige overbevisning, at et holdingselskab, er en særlig selskabsform. Et holdingselskab er blot en særlig betegnelse for et anpartsselskab, aktieselskab eller iværksætterselskab, der har til formål, at eje et eller flere af førnævnte selskabstyper.

Vi hjælper dig med

Fra

1395,00 DDK

Ekskl. moms & gebyr

Opret et holdingselskab online med Billigselskab.dk

Et holdingselskab er karakteriseret som et kapitalselskab, hvis primære formål er at besidde anparter eller aktier i andre virksomheder. De virksomheder, der er ejet af et holdingselskab, refereres til som driftsselskaber. I Danmark kan et holdingselskab have forskellige juridiske strukturer, såsom et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). Enkeltmandsvirksomheder kan ikke fungere som holdingselskaber. Normalt er holdingselskaber ikke momsregistrerede, og deres hovedaktivitet består primært i at administrere ejerskabet af andre selskaber. Det er ikke afgørende, hvor stor en andel af anparter eller aktier, som et holdingselskab ejer i andre selskaber, for at blive klassificeret som et holdingselskab. Dog vil skattebestemmelserne variere betydeligt afhængigt af holdingselskabets ejerskabsandel i andre virksomheder.

Hvorfor bør jeg oprette et holdingselskab?

Der er flere gode grunde til, hvorfor du som erhvervsdrivende, bør overveje at oprette et holdingselskab. At oprette et holdingselskab kan være fordelagtigt både for nystartede og i forvejen etablerede virksomheder. De mest åbenlyse og attraktive årsager til at oprette et holdingselskab, er muligheden for at minimere risikoen for tab og sikre skattemæssige fordele. Holdingkonstruktionen giver dig mulighed for at have et moderselskab som ”pengetank”, som skattefrit kan modtage udbyttet fra dit datterselskab, hvor sidstnævnte håndterer driften af virksomheden. Mange er af den fejlagtige overbevisning, at et holdingselskab er en særlig selskabsform. Et holdingselskab er blot en særlig betegnelse for et anpartsselskab eller aktieselskab, der har til formål at eje et eller flere af førnævnte selskabstyper.

Vi hjælper dig med følgende:

 • Stiftelsesdokument og vedtægter
 • Registrering hos Erhvervsstyrelsen
 • CVR-nummer inden for 48 timer

Hvilke fordele er der ved et holdingselskab?

Der kan opremses mange klare fordele ved at oprette et holdingselskab, da holdingstrukturen giver dig nogle muligheder, som et enkeltstående driftselskab ikke kan tilbyde. Der er både skattemæssige, afgiftsmæssige og risikoorienterede fordele ved at oprette et holdingselskab. Vi har listet fordelene op herunder:

 • Lettere at styre ens private skat
 • Minimering af risiko for tab
 • Fleksible ejerforhold
 • Skattefrit udbytte ved mindst 10% ejerskab
 • Salg af driftsselskab er skattefrit ved mindst 10% ejerskab
 • Mulighed for sambeskatning
 • Sikring af kapital imod krav (krav imod driftsselskab gælder ikke imod holdingselskabet)

Minimering af risiko og skattefordele

De mest åbenlyse og attraktive grunde til at oprette et holdingselskab, er muligheden for at minimere risikoen for tab og sikre skattemæssige fordele. Mange vælger ofte en selskabsstruktur med et og nogle gange flere holdingselskaber, da det skaber større fleksibilitet i risikostyringen og forretningsudviklingen. Der er altså flere gode grunde til, hvorfor du, som både nystartet og etableret virksomhedsejer, bør overveje at etablere et holdingselskab.

Når det kommer til at trække midler ud af dit holdingselskab, er en gængs metode at udbetale disse midler som udbytte. Hvis det samlede udbytte, som dit holdingselskab ejer fra det driftsselskab, udgør mindre end 10%, skal der anvendes en skattesats på 27% (i 2023 på de første 58.900 kr. af udbyttet. Hvis det udbetalte udbytte overstiger 58.900 kr. (2023-sats), vil den del, der går ud over dette beløb, blive beskattet med en sats på 42% (i 2023). Denne metode giver dig mulighed for at trække penge fra dit holdingselskab til dig selv og beskattes til en væsentligt lavere sats sammenlignet med almindelig indkomstskat.

Hvilke ulemper er der ved et holdingselskab?

Når du stifter et holdingselskab, skal du varetage to selskaber i stedet for ét. Dette medfører nogle ulemper, men overordnet set opvejes de som regel af fordelene. Ulemperne har vi listet op herunder:

 • Oprettelse af minimum to selskaber
 • Udarbejdelse af årsrapport for hvert selskab
 • Forvent højere administrationsomkostninger

Der følger visse krav og betingelser med, som du skal være forberedt på at overholde. Når du opretter din holdingstruktur, skal du som minimum oprette to selskaber, der hver især skal betales stiftelsesgebyr til, hvilket beløber sig i 2 x 670 kr.

Derudover skal du som ejer sørge for at få udarbejdet en årsrapport for hvert selskab i holdingstrukturen. Som en sidste ulempe kan du forvente højere administrationsomkostninger. På trods af de forskellige krav og betingelser vil fordelene ved at stifte et holdingselskab som oftest opveje ulemperne.

Selskabskapitalen i et holdingselskab (ApS)

For at oprette et holdingselskab som anpartsselskab (ApS), skal du have en selskabskapital på min. 40.000 kr. Selskabskapitalen kan både indbetales i kontanter og eller i form af aktiver, der har en værdi på 40.000 kr. Har du i sinde at stifte dit selskab med indbetaling af aktiver/værdier, er det et krav, at der udarbejdes en vurderingsberetning af en revisor. Denne beretning har til formål at dokumentere, at der rent faktisk eksisterer værdier, der svarer til den føromtalte selskabskapital.

Avancen i egne lommer

Dertil undgår du at betale personskat, hvis du på et tidspunkt sælger din virksomhed, da pengene for salget skattefrit kan overføres til holdingselskabet. Hele avancen ender hos holdingselskabet, hvilket kan være yderst fordelagtigt. Du kan herefter løbende udlodde pengene for salget som udbytte. Først når pengene udbetales til dig personligt, bliver du beskattet, hvorfor du på denne måde kan undgå at betale mere skat end højst nødvendigt. Hvis du derimod investerer pengene i køb af ny virksomhed, aktier eller lignende, kan du undgå at betale skat af avancen.

Sikr din formue med et holdingselskab

Et andet yderst fordelagtigt element ved et holdingselskab, er det faktum, at du kan minimere risiciene for tab af kapital. Såfremt du er opmærksom på at overføre dit overskud fra dit eller dine driftsselskaber til dit holdingselskab, kan du sikre, at du ikke mister dine hårdt optjente penge, hvis dit driftsselskab af uransagelige årsager skulle gå konkurs. Ved en eventuel konkurs kan driftsselskabets kreditorer ikke foretage inddrivelse hos holdingselskabet, men kun hos driftsselskabet.

Holdingselskabets navn

Når man opretter et holdingselskab, er der flere der tror, at selskabets navn skal indeholde titelbeskrivelsen “holding”, men dette er ikke tilfældet. Der er dog krav om, at virksomheden, såfremt den drives i selskabsform, skal benytte betegnelserne aktieselskab eller anpartsselskab eller forkortelserne A/S og ApS. 

 

Hvad skal med i et stiftelsesdokument?

Din rådgiver udarbejder det dokument, der formaliserer oprettelsen af dit holdingselskab, og dette dokument bruges til at bekræfte, at selskabet er blevet dannet. Stiftelsesdokumentet spiller en central rolle i processen med at etablere selskabet, da det skal vedhæftes selskabsregistreringen for at sikre godkendelse.

Hvad skal med i vedtægterne?

Din rådgiver udarbejder det dokument, der formaliserer oprettelsen af dit holdingselskab, og dette dokument bruges til at bekræfte, at selskabet er blevet dannet. Stiftelsesdokumentet spiller en central rolle i processen med at etablere selskabet, da det skal vedhæftes selskabsregistreringen for at sikre godkendelse.

De nødvendige oplysninger, der skal indeholdes i stiftelsesdokumentet ifølge lovgivningen, omfatter:

 • Identifikation af selskabets stiftere: Dette inkluderer navne og adresser for fysiske personer samt selskabsnavne, adresser og CVR-numre for juridiske personer, som typisk er kapitalselskaber.
 • Fastlæggelse af tegningskursen: Dette angiver den pris, der skal betales for at erhverve nye anparter eller aktier i selskabet. Tegningskursen er vigtig ved kapitalforhøjelse, eller når en investor ønsker at investere i selskabet.
 • Fastlæggelse af frister: Dette indebærer at specificere den seneste dato, hvor selskabets anparter skal tegnes, dvs. købes, samt den sidste dato for indbetalingen af kapital for anparter eller aktier.
 • Retsvirkningsdato: Dette er datoen, hvor selskabet formelt opnår retsvirkning, og det sker normalt ved underskrivelsen af stiftelsesdokumentet.
 • Regnskabsmæssig virkningsdato: Dette definerer startdatoen for selskabets regnskabsår og kaldes også datoen for selskabets regnskabsmæssige virkning.
 • Stiftelsesomkostninger: Dette omhandler omkostningerne forbundet med selve oprettelsen af selskabet, og hvis selskabet dækker disse omkostninger, skal de anslåede beløb også inkluderes.

Valgfrit indhold, som kan inkluderes i stiftelsesdokumentet, omfatter:

 • Særlige rettigheder: Eventuelle særlige rettigheder eller kontrakter, der gælder for selskabets stiftere eller andre interessenter, såsom direktørkontrakter.
 • Væsentlige aftaler: Oplysninger om væsentlige økonomiske forpligtelser, som selskabet måtte have, f.eks. som følge af patentlicensaftaler eller andre betydningsfulde kontrakter.
 • Apportindskud: Hvis selskabet er etableret ved at bidrage med aktiver i stedet for kontanter, bør dette inkluderes for at angive, hvilke aktiver der er bidraget med.
 • Fravalg af revision: Hvis selskabet er under en vis størrelse, kan det være relevant at angive, om revision af årsregnskabet er blevet fravalgt.
 • Indbetalt selskabskapital: Hvis selskabet har indbetalt mere end det krævede minimum på 40.000 kr. (for et ApS), der kan fungere som et holdingselskab, skal dette også nævnes.

 

 

Ejerbog til holdingselskab

Der bliver udarbejdet en ejerbog, som fungerer som en dokumentation for både nuværende og tidligere ejere af selskabet. Ejerbogen indeholder oplysninger om kapitalejerne og den samlede beholdning af kapitalandele. Derudover skal der også angives om stemmerettigheder, dato for erhvervelse af kapitalandele, størrelse på kapitalandelene samt evt. afhændelse eller pantsætning af kapitalandele. Ejerbogen skal vedligeholdes løbende med de seneste oplysninger om selskabet. Denne opgave kan udføres af selskabets ledelse eller uddelegeres til en bogholder, revisor eller advokat. Det anbefales at føre ejerbogen ved hjælp af Erhvervsstyrelsens ejerbogs-værktøj, som er gratis tilgængeligt på deres hjemmeside.

De lovpligtige oplysninger, der skal inkluderes i ejerbogen, omfatter:

 • Angivelse af ejernes eller panthavernes samlede ejerandele i selskabet.
 • Navn og bopæl for ejere eller panthavere. Hvis ejerne er juridiske personer, såsom selskaber, skal deres CVR-numre og adresser også oplyses.
 • Datoen for erhvervelse, pantsætning eller afhændelse af anparter.
 • Størrelsen af de enkelte andele i forbindelse med pantsætning, erhvervelse eller afhændelse.
 • Angivelse af eventuelle stemmerettigheder eller andre tilknyttede rettigheder til ejerandelene.

Disse oplysninger hjælper med at opretholde en oversigt over ejerskabet og dets udvikling i selskabet, og det sikrer også overholdelse af lovgivningsmæssige krav. Det er vigtigt at etablere ejerbogen så hurtigt som muligt efter selskabets oprettelse, og i visse situationer skal den opdateres inden for en to-ugers tidsramme efter et ejerskifte. Når det kræves, er du forpligtet til at give adgang til ejerbogen for følgende parter: Offentlige myndigheder, repræsentanter for medarbejderne samt bestemte ejere eller interessenter.

 

Hvordan oprettes et holdingselskab?

Step 1: Du bestiller dit holdingselskab

For at påbegynde en ny sag, henviser vi til at bestille via vores online bestillingsformular til stiftelse af ApS. Bemærk, trods navnet på bestillingsformularen er “Stiftelse af ApS”, skal du ikke bekymre dig herom. Dit holdingselskab vil nemlig, som udgangspunkt, blive oprettet som et anpartsselskab. Dette kan du læse mere om længere nede på siden.

Du bedes i formularen udfylde:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger
 • Tidspunkt på dagen for ønsket samtale med rådgiver

Ved at udfylde onlineblanketten, påbegyndes din sag hurtigere, sammenlignet med, hvis du først skulle kontakte vores rådgivere. Via onlineblanketten får du mulighed for at angive, hvorvidt du ønsker at stifte et holdingselskab eller et driftsselskab, eller oprettelse af begge selskabsformer.

Step 2: Vi arbejder på stiftelsen og vi rådgiver

Du vil blive kontaktet af din rådgiver, som vejleder dig om din selskabsstiftelse og sørger for at udarbejde alle de nødvendige dokumenter. Disse udarbejdes efter netop dine ønsker og behov, således du kan opnå den mest optimale selskabskonstruktion. I den forbindelse kan du og din rådgiver eksempelvis drøfte behovet for momsregistrering, arbejdsgiverregistrering, import/eksport registrering, potentielle omsætningsbegrænsninger og særlige rettigheder for de deltagende anpartshavere. Herefter udformer din rådgiver alle selskabsdokumenterne, som består af selskabets stiftelsesdokument og vedtægter, og bekræfter selskabskapitalen ved hjælp af vores klientkonto i Nykredit.

Step 3: Dit holdingselskab er klar til brug

Så snart dokumenterne er underskrevet, og du har bekræftet din identitet og indbetalt selskabskapitalen, registrerer din rådgiver selskabet ved Erhvervsstyrelsen. Din rådgiver tilsender dig efterfølgende dit nye selskabs CVR-nummer og selskabets dokumenter. Efter at have oprettet en bankkonto til dit selskab, modtager du selskabskapitalen, fra din rådgiver, hvoraf salæret og omkostningerne er fratrukket til myndighederne.

Hvad koster et holdingselskab?

Erhvervsstyrelsen har pålagt alle selskabsstiftelser et registreringsgebyr på 670 kr. For dette beløb bliver holdingselskabet endeligt registreret, og du tildeles et CVR-nummer.

 • Gebyr til Erhvervsstyrelsen: 670 kr.
 • Salær til rådgiver: Fra 1.395 kr.
 • Kapitalgodkendelse: Gratis

Kapitalgodkendelsen er inkluderet i prisen, uden ekstra omkostninger, grundet en særlig klientkonto hos Nykredit. En kapitalgodkendelse koster som regel op imod 4.000 kr., da kun advokater og revisorer kan godkende selskabskapital til et anparts- og aktieselskab.

Oftest stillede spørgsmål

Hvad kræver det at oprette et holdingselskab?

Det er relativt nemt at oprette et holdingselskab. Det kræver blot at der udarbejdes et stiftelsesdokument, et sæt vedtægter + en ejerbog. Yderligere kræves der et indskud i selskabskapital på minimum 40.000 kr. Til slut skal selskabet registreres ved Erhvervsstyrelsen.

Hvorfor laver man et holdingselskab?

Hovedmålet med et holdingselskab er at besidde ejerandele i andre virksomheder. Hvis du og andre planlægger at grundlægge et Anpartsselskab (ApS) eller et Aktieselskab (A/S), kan det være en fornuftig beslutning at oprette et holdingselskab parallelt, som vil have mulighed for at eje anparter eller aktier i den operationelle virksomhed.

Kan et holdingselskab have ansatte?

Det kan godt lade sig gøre at have ansatte i sit holdingselskab, og i enkelte tilfælde kan det være en fordel. Dog er det ofte ikke nødvendigt, da hele formålet med selskabet blot er at eje aktier eller anparter i et andet selskab.

Hvornår skal man have et holdingselskab?

For det første fungerer et holdingselskab som en sikker placering for kapital fra den operative virksomhed. For det andet giver det mulighed for skatteoptimering, både i relation til virksomheden og rent privat.

Holdingselskab ApS +

1695,00 DKK
 • Stiftelsesdokument & vedtægter
 • Bekræftelse af selskabskapital af Advokat
 • Ejerbog
 • Registrering ved Erhvervsstyrelsen
 • Momsregistrering - Gratis
 • Importregistrering - Gratis
 • Eksportregistrering - Gratis
 • Registrering for ansatte - Gratis
 • Bestyrelse i selskabet - kr. Gratis
 • Selskabskapital - Min. kr. 40.000,00
 • Min. pris inkl moms og gebyr - kr. 2.913,75
 • Rabat til Dinero Pro - Rabat. kr. 1.000,00
 • Ekspres behandling
populær

Holdingselskab ApS

1395,00 DKK
 • Stiftelsesdokument & vedtægter​
 • Bekræftelse af selskabskapital af Advokat​
 • Ejerbog
 • Registrering ved Erhvervsstyrelsen​
 • Momsregistrering - kr. 245,00
 • Importregistrering - kr. 95,00
 • Eksportregistrering - kr. 95,00
 • Registrering for ansatte - kr. 245,00
 • Bestyrelse i selskabet - kr. 245,00
 • Selskabskapital - Min. kr. 40.000,00
 • Min. pris inkl moms og gebyr - kr. 2.263,75
 • Rabat til Dinero Pro - Rabat. kr. 500,00
 • Ekspres behandling​

Anpartsselskab

1395,00 DDK

Ekskl. moms & gebyr

Holding & Drift ApS

2595,00 DDK

Ekskl. moms & gebyr

Vil tilbyder markedets bedste priser

Vi har lynhurtig support og hjælper dig omgående

Alt sker online nemt og hurtigt

Brug for hjælp?

Læs vores Spørgsmål & Svar