Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Billigselskab ApS

I forbindelse med, at Kunden køber en ydelse på www.billigselskab.dk (benævnt BS), afgiver Kunden personoplysninger til BS. Det er vigtigt, at Kunden på forhånd gør sig bekendt med BS’ behandling af Kundens personoplysninger.

Når BS som led i kundeforholdet beder Kunden om at stille Kundens personoplysninger til rådighed, oplyser BS Kunden om, hvilke oplysninger BS behandler og hvad formålet med behandlingen af personoplysningerne er.

Gennemgående for BS’ behandling af personoplysninger er, at BS kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser. BS behandler kun personoplysninger, der er nødvendige for, at Kunden kan oprette sig som bruger på BS’ hjemmeside og behandle Kundens bestillinger.

Personoplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af de angivne formål.

Registrering og behandling af personoplysninger

BS indsamler ved bestillinger følgende oplysninger fra Kunden:

 • Navn
 • Adresse
 • CVR- eller CPR-nummer
 • Kontooplysninger
 • E-mailadresse

Oplysninger indsamles alene fra Kunden selv. BS indsamler således ikke oplysninger om Kunden fra tredjeparter.

Kunden oprettes i BS’ kundedatabase. BS er dataansvarlig for de indsamlede oplysninger.

En repræsentant fra BS kan kontaktes via følgende oplysninger:

Billigselskab ApS

CVR-nr. 3711 6556

Bredgade 36 B, st.

1260 København K

E-mail: [email protected]

BS indsamler personoplysninger til følgende formål:

 • Bestillinger af BS-produkter
 • Oprettelse af bruger på hjemmesiden, hvor selskabsdokumenter m.m. kan finhentes
 • Verificering af kontooplysninger hos banker
 • Hvidvaskundersøgelse

Indsamlingen af personoplysningerne er nødvendig for at kunne behandle Kundens bestillinger.

Kundens personoplysninger anvendes ikke til andre formål end de ovenfor angivne.

Videregivelse af personoplysninger

I forbindelse med opfyldelse af et af ovenstående formål, bekræfter og accepterer Kunden, at BS videregiver personoplysninger om Kunden i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde den med Kunden indgåede aftale.

Ved stiftelse af selskaber er det nødvendigt for BS at videregive Kundens oplysninger til Penneo, Virk og Erhvervsstyrelsen til henholdsvis underskrivelse af stiftelsesdokumenter og registrering af stiftelsen hos myndighederne.

Såfremt Kunden tilbagekalder sit samtykke til videregivelse af personoplysninger, kan det medføre, at en bestilling ikke kan opfyldes. Tilbagekald af samtykke skal ske skriftligt til BS.

Kundens oplysninger videregives ikke til tredjelande.

Kontrol og opdatering af personoplysninger

BS kontrollerer løbende de personoplysninger, der behandles om Kunden. Urigtige eller vildledende personoplysninger rettes/slettes.

Kunden er forpligtet til løbende at holde BS orienteret om relevante ændringer af Kundens personoplysninger. Kunden skal anvende ovenstående kontaktoplysninger til meddelelse om ændringer i personoplysningerne.

Følsomme og oplysninger med større grad af beskyttelse

BS indhenter ikke følsomme personoplysninger i forbindelse med bestillinger.

BS indhenter CPR-numre i forbindelse med privatpersoner, der stifter selskaber.

Opbevaring af personoplysninger

BS opbevarer selv Kundens oplysninger på en server hos en ekstern hosting- leverandør, hvor der på daglig basis udføres backup. Dette sikrer, at oplysningerne behandles korrekt.

BS overholder gældende krav til it-sikkerhed, herunder anvendelse af sikkerhedskoder, firewall og adgangsbegrænsning for relevante medarbejdere.  BS har interne regler om IT- og informationssikkerhed, som indeholder foranstaltninger, der skal beskytte Kundens personoplysninger og modvirke misbrug af Kundens personoplysninger.

BS har indgået databehandleraftaler med alle, der behandler personoplysninger på vegne af BS.

Cookies

BS har en cookiepolitik, som er tilgængelig på BS hjemmeside: Cookiepolitik

Periode for opbevaring af personoplysninger

Kundens personoplysninger opbevares alene i det tidsrum det er nødvendigt, for at kunne levere en bestilling, og hvad loven i øvrigt påkræver.

BS opbevarer som udgangspunkt personoplysninger i 5 år.

Som følge af bogføringsloven opbevares visse personoplysninger i 5 år.

BS behandler Kundens personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende lovgivning på området.

BS opbevarer ikke oplysninger længere end hvad der anses for nødvendigt i forhold til det formål oplysningerne er indhentet.

Rettigheder

I forbindelse med BS behandling af Kundens personoplysninger, har Kunden følgende rettigheder:

 • Ret til indsigt i hvilke personoplysninger BS behandler om Kunden. BS svarer inden for rimelig tid, dog senest en måned efter din henvendelse
 • Ret til at få oplyst, hvad formålet med behandlingen af oplysningerne er
 • Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
 • Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante
 • Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
 • Ret til at klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen, datatilsynet.dk, E-mail: [email protected], Telefon: 33 19 32 00) 

Revidering af privatlivspolitikken

BS forbeholder sig retten til at foretage ændringer af nærværende privatlivspolitik fra tid til anden. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på BS hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil Kunden modtaget meddelelse herom.