Personlig virksomhed til selskab

Personlig virksomhed – hvad er fordelene ved omdannelse til selskab?

Er du i den situation, at det går forrygende i din personlige virksomhed, så bør du måske overveje at omdanne din personlige virksomhed til et selskab. Du kan eksempelvis omdanne dine virksomhed til et anpartsselskab eller et aktieselskab. 

Det at omdanne din personlige virksomhed til et selskab giver dig følgende fordele:

  • I en personlig virksomhed hæfter du ene og alene med din private formue. Hvis du omdanner din personlige virksomhed til et selskab hæfter du derimod som udgangspunkt kun med den indskudte kapital. Der vil altså opleve en større økonomisk sikkerked.
  • Overskud på en personlig virksomhed beskattes fuldt ud årligt, medmindre du er en del af den såkaldte virksomhedsskatteordning, som giver en række af de samme fordele som selskaber.

Hvis du vælger at drive din virksomhed i selskabsform, kan beskatningen af det optjente overskud, efter betaling af selskabsskat på 23,5 procent, udskydes indtil det hæves som løn eller udbytte. Supplerer du dertil ejerstrukturen med et holdingselskab, kan du sælge dit selskab skattefrit og vente med at betale skatten, indtil du har et behov for at bruge pengene privat.

Læs mere om fordelene ved et holdingselskab her 

Det kan være ret kompliceret og dyrt at optage en ny partner eller gennemføre et ejermæssigt generatiomnsskifte i en personligt ejet virksomhed. Sker der udskiftning i ejerkredsen i en virksomhed med flere ejere, er det betragteligt nemmere i en virksomhed, der drives i selskabsform.  

Hvordan gennemfører jeg en omdannelse?

Der er som udgangspunkt to muligheder, når en virksomhed skal omdannes. Enten kan du vælge at foretage virksomhedsomdannelsen skattepligtigt, hvor du som ejer beskattes en gang for alle ved afståelse af virksomheden. Den anden løsning er, at omdannelsen foretages skattefrit, hvor du udskyder skatten til den dag, du sælger aktierne/anparterne.

Skattepligtig omdannelse

Hvis du udfører en skattepligtig omdannelse af din virksomhed er du som ejer stillet skattemæssigt på samme måde, som hvis du sælger virksomheden til en fremmed interessent. Alle aktiverne skal i denne forbindelse værdisættes til en markedsværdi, og du skal i denne forbindelse betale skat af fortjenesterne og som udgangspunkt også af det opsparede overskud. Det kan blive en dyr fornøjelse.

Skattefri omdannelse

Udfører du derimod en skattefri omdannelse skal aktiverne også værdiansættes, men i modsætning til den skattepligtige omdannelse skal du her først betale skat af fortjenesterne, når du vælger at sælge aktierne/anparterne i selskabet. Skatten kan i denne sammenhæng udskydes i mange år.

Den skattefrie omdannelse skal ske efter særlige regler, hvilket blandt andet betyder følgende:

  • Omdannelsen skal ske til et nystiftet selskab eller til et skuffeselskab (et “tomt” selskab, som allerede er stiftet).
  • At hele nettoværdien af virksomheden skal betales med aktier i selskabet, hvilket kort forklaret vil sige, at du som ejer ikke må modtage kontant betaling.
  • At alle aktiver og passiver i virksomheden skal overdrages direkte til selskabet. Du kan dog eventuelle ejendomme uden for overdragelsen.
  • At omdannelsen finder sted senest seks måneder efter det seneste årsregnskabs udløb. Dette vil typisk være den 1.januar. Omdannelsen skal altså ske senest den 30. Juni.

Det sker ofte, at folk der vælger at omdanne deres virksomhed til et selskab samtidig vælger at stifte et holdingselskab “oven på” det nye driftsselskab. Dette kan ske ved en skattefri aktieombytning. Den klare fordel ved et holdingselskab er, at du kan beskytte den opsparede egenkapital, og at et holdingselskab efter tre år kan sælge aktierne i driftsselskabet skattefrit.

Det skal du være opmærksom på inden du omdanner

I forbindelse med en omdannelse af din personlige virksomhed til et selskab bliver din personlige virksomhed opløst. Efter opløsningen får du et helt nyt CVR-nummer på det selskab, som virksomheden omdannes til. Herefter ejer du ikke længere din virksomhed, men derimod kun anparter eller aktier i et selskab, som ejer din virksomhed.